Každá insolvence má své řešení

Insolvenční řízení

Insolvenční řízení je druh soudního řízení, kterým se řeší zejména úpadek dlužníka.  Jeho charakteristickou zvláštností je to, že v sobě zahrnuje jak prvky řízení nalézacího, tak i řízení vykonávacího.  K tomu, aby insolvenční řízení mohlo proběhnout, není třeba exekučního titulu, jako u exekučního řízení. Insolvenční řízení se zahajuje na návrh věřitele nebo dlužníka. V případě, že insolovenčí návrh nesplňuje všechny náležitosti stanovené zákonem, soud tento návrh odmítne.

Bližší informace o oddlužení fyzických osob

V případě, že jste věřitel, sepíšeme a  za Vás podáme řádný návrh na zahájení insolvence. V případě, že jste dlužník, můžete si v naší kalkulačce předběžně spočítat dobu a výši Vašich splátek během oddlužení. Máte-li konkrétní dotaz k insolventnímu řízení použijte náš kontaktní formulář

Insolvenční rejstřík

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti. Insolvenční rejstřík obsahuje seznam insolvenčních správců, seznam dlužníků a insolvenční spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenční spis. V zásadě všechny úkony insolvenčních soudů a účastníků insolvenčního řízení jsou zveřejňovány v insolvenčním rejstříku.


Konkurz

Konkurz se řadí k likvidačním způsobům řešení úpadku dlužníka. Jeho podstatou je zpeněžení majetkové podstaty dlužníka a zásadně poměrné uspokojení dlužníkových věřitelů. Jakkoliv se jedná o typický způsob řešení úpadku podnikatelských subjektů, není vyloučeno jeho využití též pro nepodnikatele. Na tomto místě naleznete základní informace o konkurzech, kde byla insolvenčním správcem ustavena společnost LIQUIDATORS v.o.s. Probíhající konkurzy.

Oddlužení

Oddlužení je novým, sanačním způsobem řešení úpadku, který je určen výhradně nepodnikatelům.  Insolvenční zákon zná dvě varianty oddlužení. První spočívá ve zpeněžení majetkové podstaty a svou podstatou se blíží konkurzu. Druhá varianta je založena na plnění splátkového kalendáře. Po splnění povinností v souladu se schváleným způsobem oddlužení může insolvenční soud osvobodit dlužníka od placení zbylých pohledávek. Základní informace je probíhajících oddluženích, v nichž funkci insolvenčního správce zastává společnost LIQUIDATORS v.o.s., naleznete v této sekci. Probíhající oddlužení.

Likvidace

Likvidace je mimosoudním postupem vypořádání majetkových poměrů zanikajících právnických osob, zejména obchodních společností. Podstatou je splnění závazků právnické osoby z jejího majetku a případné následné rozdělení likvidačního zůstatku mezi členy (společníky) této právnické osoby. V případech, kdy funkci likvidátora nemůže vykonávat jiná osoba (zejména statutární orgán příslušné právnické osoby), jmenuje soud likvidátorem osobu zapsanou v seznamu insolvenčních správců. Na tomto místě naleznete informace týkající se likvidací, kde byla společnost LIQUIDATORS v.o.s. ustavena likvidátorem. Probíhající likvidace.


Naši partneři:
Kalkulátor splátek