Každá insolvence má své řešení

Zpracování přihlášky pohledávek

Je-li vůči dlužníkovi vedeno insolvenční řízení, je v zásadě jedinou možnou cestou, jak věřitel může uplatnit své právo, podání přihlášky pohledávky. Nevyužije-li věřitel tohoto svého práva, fakticky to znamená konec nadějí na byť i jen částečné uspokojení jeho pohledávek.

Věřitel je oprávněn přihlašovat své pohledávky jen v rámci přísně stanovené zákonné lhůty. Zmeškání této lhůty ze zákona nelze prominout. Pokud tedy věřitel nepodá svou přihlášku včas, zásadně už nemůže své pohledávky žádným způsobem uplatnit.

Přestože se přihlášky pohledávek podávají na předepsaném formuláři, nezřídka se stává, že jsou zpracovány nekvalitně. V takovém případě je sice věřiteli poskytnuta dodatečná lhůta k opravě a doplnění přihlášky, avšak vzhledem k její krátkosti může být dosti obtížné výzvě k opravě vyhovět. Věřitel se tak vystavuje riziku, že se k jeho přihlášce vůbec nebude přihlížet, nebo že budou jím přihlášené pohledávky popřeny insolvenčním správcem nebo jiným věřitelem.

Přihlášení pohledávek do insolvenčního řízení není bez rizika. Věřitel, který pochybí při přihlašování svých pohledávek, čelí nebezpečí, že se k jeho pohledávkám vůbec nebude přihlížet, ačkoli by byly alespoň do jisté výše oprávněné, a že mu naopak bude uložena povinnost zaplatit ve prospěch majetkové podstaty dlužníka částku ve výši rozdílu mezi přihlášenou a zjištěnou výší pohledávky. Za splnění této povinnosti ze zákona ručí osoby, které přihlášku pohledávky podepsaly (tj. zpravidla statutární orgán právnické osoby).

Přihlášení pohledávky se může jevit jako jednoduchý úkon. Právní důsledky s tím spojené jsou však dalekosáhlé a stěží napravitelné. Nabízíme Vám proto zpracování přihlášek pohledávek tak, aby nejen nevykazovaly formální nedostatky, ale aby zejména obstály při jejich přezkumu.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek