Každá insolvence má své řešení

Nemovitosti v obci Žalhostice


Nemovitosti zapsané na LV 146, parc. č. st. 276 – zastavěná plocha a nádvoří, součástí pozemku je stavba ev. č. 37 o výměře 146 m2 a parc. č. 87/24 – trvalý travní porost o výměře 1080 m2, nacházející se na kat. území a obci Žalhostice.


Zpět na nabídku majetku

Naši partneři:
Kalkulátor splátek