Každá insolvence má své řešení

Zastupování v incidenčních a jiných sporech

V průběhu insolvenčního řízení může vzniknout řada sporů, jejichž řešení podstatným způsobem ovlivňuje právní postavení věřitelů.

Na prvním místě je třeba zmínit spory o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek. Z pohledu věřitele je důležité, že v těchto sporech může buď popírat pohledávky jiných věřitelů, o nichž má za to, že nejsou oprávněné, nebo naopak čelí popření svých pohledávek insolvenčním správcem nebo jiným přihlášeným věřitelem. V každém případě na výsledku sporu závisí to, v jakém rozsahu a případně zda vůbec se mu dostane v rámci insolvenčního řízení jakéhokoli plnění.

Obdobný význam mají spory o určení, že přihlášená pohledávka v průběhu insolvenčního řízení nezanikla a nadále trvá, nebo spor věřitele, který nesouhlasí s výší nebo povahou své pohledávky vyplývající z účetnictví dlužníka, je-li jím banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo.

Mezi spory vznikající v souvislosti s insolvenčním řízením se řadí rovněž ty, kdy se věřitel domáhá práva na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené insolvenčním správcem, dlužníkem či jiným věřitelem, nebo ty, kdy věřitel sám čelí sankcím za neoprávněně podaný insolvenční návrh nebo přihlášku pohledávky.

Už jen pouhý příkladmý výčet sporů, jichž se může věřitel v souvislosti s insolvenčním řízením účastnit, ukazuje, že není-li znalý věci, nemusí být schopen domoci se svých práv. Nabízíme Vám proto odborné zastoupení právníky specializujícími se nejen na insolvenční, ale též smluvní a deliktní právo, a to ve všech sporech vznikajících v souvislosti s insolvenčním řízením.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek