Každá insolvence má své řešení

Zastupování v incidenčních a jiných sporech

V průběhu insolvenčního řízení může vzniknout řada sporů, jejichž řešení podstatným způsobem ovlivňuje právní postavení dlužníků.

Na prvním místě je třeba zmínit spory o pravost, výši a pořadí přihlášených pohledávek. Z pohledu dlužníka je důležité, že v případech, kdy je jeho úpadek řešen oddlužením nebo reorganizací, má právo popírat pohledávky přihlášených věřitelů se stejnými účinky jako insolvenční správce. Přitom je třeba nezapomínat, že popření pohledávky je v insolvenčním řízení jedinou možností, jak se bránit neoprávněně uplatněným pohledávkám věřitelů.

Neméně významné jsou spory o vyloučení určité majetkové hodnoty z majetkové podstaty dlužníka. Zápis majetku do soupisu majetkové podstaty umožňuje jeho prodej insolvenčním správcem. Nezřídka se stává, že insolvenční správce zahrne do soupisu i takové položky, které do něj ze zákona nepatří. Je potom na dlužníkovi, aby se proti takovému soupisu zavčas bránil a chránil tak svůj majetek.

Mezi spory vznikající v souvislosti s insolvenčním řízením se řadí rovněž ty, kdy se dlužník domáhá práva na náhradu škody nebo jiné újmy způsobené insolvenčním správcem či věřitelem, nebo ty, kdy dlužník sám čelí sankcím za nepodaný insolvenční návrh nebo porušení jiné své zákonné povinnosti.

Už jen pouhý příkladmý výčet sporů, jichž se může dlužník v souvislosti s insolvenčním řízením účastnit, ukazuje, že není-li znalý věci, nemusí být schopen domoci se svých práv nebo tato práva ochránit. Nabízíme Vám proto odborné zastoupení právníky specializujícími se nejen na insolvenční, ale též smluvní a deliktní právo, a to ve všech sporech vznikajících v souvislosti s insolvenčním řízením.

Máte-li konkrétní dotaz nebo chcete-li vědět více, kontaktujte nás.

[Zpět na Naše služby]


Naši partneři:
Kalkulátor splátek